Appointment Details

National Museum Wales

Job Title: Director of Collections and Research

Job Reference:WACAYB

Closing Date: Tuesday 20 Aug 2019

National Museum Wales – Amgueddfa Cymru – is the most important cultural institution in Wales and a leader in the UK in public engagement and cultural participation. It holds internationally significant and diverse collections of art and design, history and archaeology, and natural sciences, numbering over 5 million items. Our work is based on the principle that culture is created by people and communities. Our collections and other resources come from the society of which we are part, and are continually renewed through our work with the public. Every year we attract over 1.8m visitors and, having recently completed a successful redevelopment at St Fagans, the Museum is now working on the next stages of development of its seven museums.

We are now looking for exceptional candidates for the role of Director of Collections & Research. The Collections & Research Division has successfully established a strong profile within and beyond Wales for its collections which are of exceptional range and quality. Substantial strands of our natural science and art collections are Welsh but a significant part are of wider, international origin. The Director will provide intellectual and managerial leadership for the Collections & Research Division and its 120 staff, ensuring it aligns with and supports the Museum’s Vision, ‘Inspiring People, Changing Lives’. As a member of the senior management team this Director has a strategic role to play across Amgueddfa Cymru, and will co-deliver the vision, operational plan and programme.

This is an exciting opportunity to join one of the largest and most innovative museums in the UK. Candidates should be able to demonstrate a track record of leading teams and successfully managing research, public engagement and collections management. You must be committed to the social purpose of museums, and up to date with current knowledge of museological thinking and practice, understanding and how this influences policy and strategy. A passion for the culture of Wales and the work of Amgueddfa Cymru is highly advantageous.

While the ability to speak Welsh is not essential for this role, we would support applicants who are interested in learning Welsh.

We are using an external recruitment company to administer the process for this job. You are welcome to apply in Welsh and this will not lead to a delay.

Saxton Bampfylde Ltd is acting as an employment agency advisor to National Museums Wales on this appointment. For further information about the role, including details about how to apply, please visit www.saxbam.com/appointments using reference WACAYB. Alternatively telephone +44 (0)20 7227 0880 (during office hours). Applications should be received by noon on Tuesday 20 August 2019.

Amgueddfa Cymru yw sefydliad diwylliannol pwysicaf Cymru, ac un o brif sefydliadau’r DU o ran ymgysylltu cyhoeddus a chyfranogiad diwylliannol. Mae ein casgliadau amrywiol o bwysigrwydd rhyngwladol, ac yn cynnwys dros 5 miliwn o eitemau unigol, yn gelf a dylunio, hanes ac archaeoleg a’r gwyddorau naturiol. Hanfod ein gwaith yw bod diwylliant yn adnodd a gaiff ei greu gan bobl a chymunedau. Rydyn ni’n rhan o’r gymdeithas y daw ein casgliadau a’n hadnoddau ohoni, a chânt eu hadnewyddu yn barhaus drwy ein gwaith gyda’r cyhoedd. Bob blwyddyn rydym yn denu dros 1.8m o ymwelwyr. Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau ailddatblygiad llwyddiannus yn Sain Ffagan, ac mae’r Amgueddfa nawr yn gweithio ar y camau nesaf yn natblygiad ei saith amgueddfa.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr eithriadol ar gyfer rôl Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil. Mae’r Gyfadran Casgliadau ac Ymchwil wedi llwyddo i sefydlu proffil uchel yng Nghymru a thu hwnt am ei chasgliadau sydd o safon ac amrediad arbennig. Mae llawer o’r casgliadau hanes natur a chelf yn Gymreig, ond mae gwrthrychau lu o bob cwr o’r byd hefyd. Bydd y Cyfarwyddwr yn rhoi arweiniad rheolaethol a deallusol i’r Gyfadran Casgliadau ac Ymchwil a’i 120 aelod staff, gan sicrhau ei bod yn helpu i gyflawni gweledigaeth yr Amgueddfa: ‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’. Fel aelod allweddol o’r Uwch Dîm Arwain mae gan y Cyfarwyddwr rôl strategol i’w chwarae ar draws Amgueddfa Cymru, a bydd yn helpu i gyflawni’r weledigaeth, y cynllun gweithredol a’r rhaglen.

Mae hwn yn gyfle ardderchog i ymuno ag un o amgueddfeydd mwyaf, a mwyaf arloesol, y DU. Dylai ymgeiswyr allu dangos profiad o arwain timau a rheoli ymchwil, ymgysylltu cyhoeddus a rheoli casgliadau yn llwyddiannus. Rhaid i chi fod yn frwd dros ddiben cymdeithasol amgueddfeydd, ac yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf parthed arferion amgueddfaol cyfredol, gan ddeall sut mae hyn yn dylanwadu ar bolisi a strategaeth. Mae bod yn angerddol dros ddiwylliant Cymru a gwaith Amgueddfa Cymru o fantais i ymgeiswyr.

Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, byddem yn cefnogi ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg.

Rydym yn defnyddio cwmni recriwtio allanol i weinyddu’r broses o lenwi’r swydd hon. Mae croeso i chi ymgeisio yn Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.

Mae Saxton Bampfylde Cyf yn gweithio fel ymgynghorydd asiantaeth gyflogaeth i Amgueddfa Cymru ar gyfer y swydd hon. Am fwy o wybodaeth ynghylch y rôl, gan gynnwys manylion ymgeisio, ewch i www.saxbam.com/appointments gan ddefnyddio’r cyfeirnod WACAYB. Neu ffoniwch +44 (0)20 7227 0880 (yn ystod oriau swyddfa). Rhaid i’r cais ein cyrraedd erbyn canol dydd, dydd Mawrth 20 Awst 2019.

pdf

WACAYB NMW Appointment BriefFile Size: 1 Mb

Download file

pdf

WACAYB NMW Appointment Brief CYFile Size: 2 Mb

Download file