Appointment Details

The General Pharmaceutical Council

Job Title: Council Members

Job Reference:AAEEE

Closing Date: Monday 15 Oct 2018

Council Members

£12,500 per annum

The General Pharmaceutical Council (GPhC) is the independent regulator for pharmacists, pharmacy technicians and pharmacy premises in Great Britain. Our main job is to protect, promote and maintain the health and safety of the public by upholding standards and public trust in pharmacy.

There is an exciting opportunity for five members to join our governing council. We are looking for three registered pharmacy professionals and two ‘lay’ or non-health professional members, who will bring a new perspective to the organisation. We are looking for individuals who can demonstrate high levels of integrity, objectivity and fairness and an ability to look forward and see the bigger picture. The ability to work effectively in a team and hold others to account in a constructive and open manner will be essential.

We value diversity and wish to promote it on our Council. We welcome applications from all sections of the community. The GPhC offers reasonable expenses for childcare.

Saxton Bampfylde Ltd is acting as an employment agency advisor to the General Pharmaceutical Council on these appointments. Candidates should apply for these roles through our website at www.saxbam.com/appointments using the code AAEEE. Click on the ‘apply’ button and follow the instructions to upload the application form, a CV, and the equal opportunities monitoring form. The closing date for applications is noon Monday 15 October 2018.

Applicants must submit an application form to be considered a candidate for the role.

 

Aelodau Cyngor

£12,500 y flwyddyn

Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (CFfC) yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer fferyllwyr, technegwyr fferyllol ac eiddo fferyllol ym Mhrydain Fawr. Ein prif swyddogaeth yw gwarchod, hyrwyddo a chynnal iechyd a diogelwch y cyhoedd drwy gynnal safonau ac ymddiriedaeth y cyhoedd mewn fferylliaeth.

Mae cyfle cyffrous ar gael i bum aelod ymuno â’n cyngor llywodraethu. Rydym yn chwilio am dri gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig a dau aelod ‘lleyg’, neu rai sydd ddim yn weithwyr iechyd proffesiynol, a fydd yn dod â phersbectif newydd i’r sefydliad. Rydym yn chwilio am unigolion a all ddangos lefelau uchel o uniondeb, gwrthrychedd a thegwch ac sy’n gallu edrych i’r dyfodol a gweld y darlun mwy. Bydd y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm a dal eraill i gyfrif mewn modd agored ac adeiladol yn hanfodol.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn dymuno ei hyrwyddo ar ein Cyngor. Croesawn geisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae’r CFfC yn cynnig treuliau rhesymol ar gyfer gofal plant.

Mae Saxton Bampfylde Ltd yn gweithredu fel cynghorydd asiantaeth gyflogaeth ar ran y Cyngor Fferyllol Cyffredinol parthed y penodiadau hyn. Dylai ymgeiswyr wneud cais am y rolau hyn drwy ein gwefan yn www.saxbam.com/appointments gan ddefnyddio’r cod AAEEE. Cliciwch ar y botwm ‘apply’ a dilynwch y cyfarwyddiadau er mwyn lanlwytho ffurflen gais, CV a’r ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar ddydd Llun 15 Hydref 2018.

pdf

AAEEE General Pharmaceutical Council Council Member application packFile Size: 503 Kb

Download file

docx

AAEEE Council Member application formFile Size: 782 Kb

Download file

docx

AAEEE Pecyn cais recriwtio aelodau Cyngor Medi 2018File Size: 785 Kb

Download file

docx

AAEEE Ffurflengais aelod Cyngor Medi 2018File Size: 786 Kb

Download file