Ofwat

Senior Director – Price Review

Job Reference QJUR
Closing Date Wednesday 15 Feb 2023

Remuneration: The salary range for Senior Civil Servant Band 2 (SCS2) is £95,000 – £162,500

Ofwat is the economic regulator for water and wastewater companies in England and Wales. Safe, reliable and sustainable water and wastewater services are essential for our day-to-day lives, our wellbeing, and our natural world. At Ofwat, our ambition is for water companies to provide the very best service for customers, improving the environment and improving life through water, both now and in the future.

It is an exciting time to join Ofwat. The sector is facing significant challenges and expectations have risen – customers, regulators and Governments are clear that change is needed. Companies need to deliver greater resilience to drought, significantly better outcomes for the environment and more responsive services for customers. This is a real opportunity to make a difference by leading a substantial team to drive better outcomes for customers and the environment.

Ofwat is looking for a Senior Director for Price Review to lead the Price Review Cluster.  The cluster will deliver the next Price Review (PR24), and hold companies to account for the delivery of the commitments made in the last Price Control (PR19).  Reporting to the Chief Executive, this person will be a key member of the Senior Leadership Team, who will help set the strategic direction of the organisation.

The successful candidate will have knowledge and experience of setting or applying economic and incentive regulations, most likely with a background in economics, engineering, or regulatory policy.  You will be a strong people leader and an effective and persuasive communicator.  You will have experience setting strategic direction and successfully delivering substantial projects within a regulatory context. This role is based at our (London or Birmingham) office and this will be your designated place of work with regular travel between our offices as we operate in a hybrid working environment.

Ofwat is ambitious about the future and looking for people who can help us to achieve our goals. Our commitment to being a truly diverse and inclusive employer, reflective of the customers and communities we serve, encourages applications from all walks of life. Our aim is to create an environment where colleagues feel comfortable in bringing their whole self to work, where everyone is treated equally, empowered to thrive, and together we achieve our vision of improving life through water.

Saxton Bampfylde Ltd is acting as an employment agency advisor to Ofwat on this appointment. For further information about the role, including details about how to apply, please visit www.saxbam.com/appointments using reference QJUR. Alternatively, telephone +44 (0)20 7227 0880 (during office hours). Applications should be received by noon on Wednesday 15th February 2023.

 

Cwmni: Ofwat

Teitl y Swydd: Uwch Gyfarwyddwr – Price Reviews

Cyfeirnod swydd: QJUR

Tâl: Yr ystod cyflog ar gyfer Uwch Was Sifil Band 2 (SCS2) yw £95,000 – £162,500

Dyddiad cau: Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Ofwat yw’r rheolydd economaidd ar gyfer cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr. Mae gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff diogel, dibynadwy a chynaliadwy yn hanfodol ar gyfer ein bywydau o ddydd i ddydd, ein lles, a’n byd naturiol. Yn Ofwat, ein huchelgais yw i gwmnïau dŵr ddarparu’r gwasanaeth gorau oll i gwsmeriaid, gan wella’r amgylchedd a gwella bywyd trwy ddŵr, nawr ac yn y dyfodol.

Mae’n amser cyffrous i ymuno ag Ofwat. Mae’r sector yn wynebu heriau sylweddol ac mae disgwyliadau wedi codi – mae cwsmeriaid, rheoleiddwyr a Llywodraethau’n glir bod angen newid. Mae angen i gwmnïau ddarparu mwy o wydnwch i sychder, canlyniadau llawer gwell i’r amgylchedd a gwasanaethau mwy ymatebol i gwsmeriaid. Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth drwy arwain tîm sylweddol i ysgogi canlyniadau gwell i gwsmeriaid a’r amgylchedd.

Mae Ofwat yn chwilio am Uwch Gyfarwyddwr ar gyfer Adolygiadau Prisiau i arwain y Clwstwr Adolygiadau Prisiau. Bydd y clwstwr yn cyflawni’r Adolygiad Prisiau nesaf (PR24), ac yn dal cwmnïau i gyfrif am gyflawni’r ymrwymiadau a wnaed yn yr adran Rheoli Prisiau diwethaf (PR19). Gan adrodd i’r Prif Weithredwr, bydd y person hwn yn aelod allweddol o’r Uwch Dîm Arwain, a fydd yn helpu i osod cyfeiriad strategol y sefydliad.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth a phrofiad o osod neu gymhwyso rheoliadau economaidd a chymhelliant, yn fwyaf tebygol gyda chefndir mewn economeg, peirianneg, neu bolisi rheoleiddio. Byddwch yn arweinydd pobl cryf ac yn gyfathrebwr effeithiol a pherswadiol. Bydd gennych brofiad o osod cyfeiriad strategol a chyflawni prosiectau sylweddol yn llwyddiannus o fewn cyd-destun rheoleiddio. Lleolir y rôl hon yn ein swyddfa (Llundain neu Birmingham) a hwn fydd eich man gwaith dynodedig gyda theithio rheolaidd rhwng ein swyddfeydd gan ein bod yn gweithredu amgylchedd gwaith hybrid.

Mae Saxton Bampfylde Ltd yn gweithredu fel cynghorydd asiantaeth gyflogi i Ofwat  ar y penodiad hwn. I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion am sut i wneud cais, ewch i www.saxbam.com/appointments gan ddefnyddio cyfeirnod QJUR. Fel arall ffoniwch +44 (0)20 7227 0880 (yn ystod oriau swyddfa). Dylid derbyn ceisiadau erbyn hanner dydd, dydd Mercher 15 Chwefror 2023.

 

 

At Ofwat, our ambition is for water companies to provide the very best service for customers, improving the environment and improving life through water, both now and in the future.